NEW NEWS

Cảm nhận

  • “IBS là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, IBS cung cấp các dịch vụ có tính tổng thể và giải quyết gốc rễ vấn đề của doanh nghiệp, với sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia IBS, công ty của chúng tôi đã thực sự thay đổi và hoạt động bài bản hiệu quả hơn”

   IBS

  Our consultants

  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Monday, 26/01/2015 | 05:42.

  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị Nguồn nhân lực với vai trò là Giám đốc Nhân sự và chuyên gia tư vấn về Quản trị nguồn nhân lực và Tái cấu trúc. Thạc sĩ Thủy đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhân sự tại Công ty Kinh Đô Miền Bắc đồng thời phụ trách dịch vụ tư vấn về Nhân sự và Tái cấu trúc của IBS. Thế mạnh của Thạc sĩ Thủy là thiết kế tổ chức, xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, chuyển đổi nhân sự, quản lý hiệu quả công việc, thiết kế chính sách đãi ngộ, hoạch định đội ngũ kế cận và phát triển nhân tài.

  TOP